Treninzi i upis novih članova

Treninzi su u sledecim terminima :

Ponedeljak 15.00 -16.30 h A sala SRC Niksic , 20.30 -22.00 h teretana A sala SRC Niksic 

Utorak  20.00 -22.00 h Gimnazija 19:30 h teretana  A sala SRC Niksic 

Srijeda 20.00-21.30  h A sala SRC Niksic 

Cetvrtak 20.00-21.30  teretana A sala SRC Niksic 

Petak 21.30 h-23.00 h A sala SRC Niksic , 

Subota 12.00-14.00 h Gimnazija

Nedelja 12.00-14.00 h Gimnazija 

RK „Trebjesa “  radi po planu i programu koji je sastavio stručni tim kluba. Realizacijom plana i programa treba da se ostvare postavljeni ciljevi u širem i užem smislu. Pod ciljem u širem smislu podrazumjeva se izgradnja jedne zdrave i psihološki stabilne ličnosti. Cilj u užem smislu obuhavata skup opštih i specifičnih sadržaja čija realizacija doprinosi pravilnom razvoju psihičko-motoričih sposobnosti, koje su praćene tehničko-taktičkim zahtevima rukometne igre, na taj način pripremajući polaznika za buduću seniorsku selekciju RK. „Trebjesa „.

Polaznici škole se raspoređuju po uzrasnim kategorijama i u početnoj fazi treba da ovladaju osnovnim elementima rukometne igre. Prvi stadijum je Mini Rukomet, gdje se djeca prvi put upoznavaju sa čarima rukometne igre kroz razne igre, druženja i takmičenja. Prevashodni cilj je da djeca  zavole ovaj sport, a pored toga i svestran razvoj motoričkih, funkcionalnih i intelektualnih sposobnosti.

Sledeća faza obuhvata formiranje takmičarskih selekcija koje će učestvovati kako u takmičenjima koje organizuje RSCG, tako i na domaćim i međunarodnim turnirima.

Najmlađi polaznici imaju u početku dva treninga sedmično i utakmicu tokom vikenda, dok se u kasnijoj fazi broj treninga povećava u skladu sa razvojem polaznika.

Prva nedelja treniranja je besplatna. Visina mjesečne članarine iznosi 15 €

Treninzi se održavaju u salama  Gimnazije Stojana Cerovic   i u SRC Nikšić . Polaznici su dužni da dođu 15 minuta prije treninga odnosno 60 minuta prije utakmice.

Na kraju svakog mjeseca roditelji će biti obavješteni o prisutnosti djeteta na treninzima.
Upis polaznika vrši se potpisivanjem pristupnice od strane roditelja polaznika, samim potpisivanjem pristupnice roditelj je upoznat i saglasan sa pravilima kluba koja su ovde navedena.

Visinu članarine utvrđuje upravni odbor kluba. Članarina se plaća do 10-og u mjesecu, za tekući mjesec.

Članarina uključuje:
1. troškove obezbeđenja trening sala i terena
2. nadoknada za trenerski rad
3. obezbjeđivanje sportskih rekvizita
4. troškovi nastupa na zvaničnim takmičenjima (osim troškova prevoza, smeštaja i ishrane), kao što su kotizacije, troškovi sl. lica, itd.
5. stručni nadzor i organizacione troškove kluba

Članarina ne uključuje:
1. redovne godišnje zdravstvene preglede
2. učešće na vanrednim takmičenjima
3. troškove eventualnih priprema, učešća na kampovima, pozivnim turnirima i sl.

Roditelj koji ima više od jednog djeteta u klubu ima pravo na popust od 50%, na drugo djete, a svako sledeće gratis.
Roditelji slabog materijalnog stanja imaju pravo na umanjenje članarine, to pravo mogu ostvariti podnošenjem pismenog zahteva direktoru kluba a preko nadležnog trenera. Svi primljeni zahtevi podležu apsolutnoj diskreciji.

Ispisivanje iz kluba vrši se podnošenjem pismenog zahteva od strane roditelja (uz prethodno regulisane sve obaveze polaznika koje su gore navedene). O zahtevu odlučuje direktor kluba u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom dolaska djeteta na upis u RK „Trebjesa “ svako djeta mora

v  donijeti izvještaj od izabranog ljekara da je sposobno da se bavi fizičkom aktivnošću

v  odgovarajuću sportsku opremu

v  svaki novi član mora popuniti pristupnicu kluba koju potpisuje roditelj, odnosno staratelj

v  svaki član mora popuniti formular koji sačinjava test geneze, sportsko- medicinski i psihološki test.

–          PO UPISU NOVI ČLAN JE OBAVEZAN DA OBAVI  (ОRGANIZOVANO PRI KLUBU )LJEKARSKI PREGLED I OSIGURANJE , KAO I DA DONESU TRENERU IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE I 3 SLIKE .

–          Novi član dobija ČLANSKU KARTU gdje se upisuje datum ljekarskog pregleda,osiguranje ,kao i uspjesi u takmičenju ).

–          ОBAVEZE ČLANA :Redovnost na treninzima , redovno plaćanje članarine , dolazak na trening u sportskoj  opremi  –čiste patike za salu,uredna oprema, voda (za pauzu ) .

–           U slučaju da član ne ispunjava svoje obaveze koji proističu iz propozicija sekcija mini rukometa ,trener ima pravo da ga suspenduje na određeno vrijeme.